Comercialització i Valorització de Subproductes

Waste BrokerageL’obtenció del producte en qualsevol procés industrial comporta, inevitablement, la generació de restes de matèries primeres i/o auxiliars no aprofitables i fins i tot la formació de nous productes que difereixen notablement de l’objectiu de fabricació establert.

 Per a aquests materials cal trobar sortides que a més de complir amb la legislació vigent, representin opcions ambientalment satisfactòries.

La nostra col·laboració us ajuda a aconseguir aquestes sortides:

Us oferim un servei de localització de potencials interessats en l’adquisició (o subministrament) de subproductes per a incorporar-los en processos productius, així com un servei d’intermediació en les transaccions de tal manera que aconseguiu aprofitar oportunitats de valorització externa.

Per als residus que no poden ser reutilitzats i que inevitablement han de ser gestionats com a tals, 3R Soluciones té acords de representació amb gestors autoritzats que donen sortida a gairebé la totalitat de residus que es poden generar en les instal·lacions industrials, com ara dissolvents esgotats, aigües àcides, fangs, tortes de filtració, etc.