MInimització en la Generació de Residus

La Minimització en la Generació de Residus és la via més directa per a la millora ambiental i econòmica de les activitats productives en allò relacionat amb la gestió dels residus.

La nostra activitat us ofereix suport per a l’adopció de mesures de Minimització: analitzem els fluxos de residus i productes secundaris (by-products) que es generen en els vostres processos i avaluem tècnicament i econòmicament les diferents opcions disponibles per aconseguir la reducció dels costos de gestió tot prioritzant aquestes opcions segons l’ordre de preferència següent:

  • Reducció en la quantitat i/o complexitat dels residus generats
  • Reutilització interna dels residus i by-products obtinguts com a substituts de matèries primeres o auxiliars
  • Reutilització externa de residus i by-products
  • Reciclatge de les fraccions valoritzables contingudes en els residus no reutilitzables, potenciant l’upcycling de components i materials (procés de conversió en nous materials de millor qualitat o amb major valor mediambiental) davant del downcycling (procés en que es generen nous materials de menor qualitat o funcionalitat reduïda respecte al material verge que conformava el producte transformat en residu)