Promoció de la Simbiosi Industrial

Un element importantíssim en la millora de la gestió ambiental dels residus és la creació de xarxes d’empreses que permetin el flux racional dels recursos generats com a productes secundaris (by-products) entre les unes i les altres.

Aquestes xarxes es materialitzen en una sèrie d’acords de col·laboració que estableixen les pautes de subministrament i recepció de materials o serveis sobrers (per exemple energia tèrmica excedentària) de tal manera que tant el productor com el receptor es beneficiïn mútuament.

El terme Simbiosi Industrial, que defineix molt gràficament el concepte descrit, pren com a referència la interacció biològica estreta i persistent entre organismes de diferents espècies que de manera espontània es dóna a la naturalesa.

La posada en pràctica de la Simbiosi Industrial troba dificultats o barreres que, més enllà de l’acceptació de la idea mateixa, es concentren en la dificultat de localitzar els partners adients i arribar a conèixer les necessitats de cada part implicada.

Els nostres serveis us faciliten aquesta tasca: cerquem, estudiem i proposem les aliances més apropiades per les característiques de la vostra Empresa en relació amb les del vostre entorn, actuant com a facilitadors a l’hora d’obtenir acords d’intercanvi de recursos segons els principis de Simbiosi Industrial.

Simbiosis Industrial