Working gears 155159597

L’adopció de mesures de millora en la gestió de residus demana la dedicació de recursos materials i personals que han de ser correctament utilitzats per aconseguir un aprofitament eficient.

Una exhaustiva definició de l’abast de les millores a implementar i dels recursos necessaris, així com el seguiment i control del seu desenvolupament, són tasques bàsiques que no sempre poden ser realitzades directament pel personal de l’organització implicada, ja sigui per manca de personal especialitzat dins l’empresa o per la seva saturació a causa del dia a dia de l’activitat habitual.

 Des de 3R Soluciones oferim suport tècnic a la vostra organització actuant com a Oficina Tècnica i Enginyeria Bàsica desenvolupant les tasques següents:

Definició i implementació de solucions específiques 

Anàlisi de les necessitats, disseny d’instal·lacions, selecció de proveïdors i execució de tasques de direcció i control de la construcció d’instal·lacions per a la gestió i tractament de residus.

 Informes Tècnics, Projectes, Peritatges 

Elaboració d’estudis tècnics, informes i projectes relacionats amb instal·lacions per al tractament de residus.

Consultoria tècnic-legal en matèria de gestió de residus.

Formació en matèria de manipulació i gestió interna de residus  

Sessions de formació orientades a la manipulació segura i eficient dels residus generats a l’empresa.

Assessoria Tècnica en l’adquisició d’equipaments per a la manipulació de residus

Suport tècnic en els processos de compra de maquinària i equipaments per a la manipulació i condicionament de residus.

Elaboració de pliques per a concursos públics

Disseny de serveis i instal·lacions de gestió de residus municipals i industrials i redacció de la documentació formal per a licitacions en concursos públics.